Dignity Global Logo Dignity Global Logo Dignity Global Logo

Elton Ilirjani is chosen as pride icon – The largest and the first NFT for the LGBTQ+ community

Elton ILIRJANI, the founder of The Headhunter, Karriera.al, Employment Equality Index, and People First, has been chosen as the first NFT Icon for the LGBTQ+ Community.

 

His values, support, and work toward the LGBTQ+ community have been acknowledged and made him the face of the first NFT for the LGBTQ+ community.

 

Pride icon is the largest and the first NFT for the LGBTQ+ community! For years, the LGBTQ+ community has fought for their rights for equality and visibility in the civic space.

 

 

The NFT industry is no different, and the LGBTQ community deserves representation. Pride Icons isn’t “just another NFT project”:
Its art pays tribute to legendary LGBTQ+ icons (like 
Elton ILIRJANI)
And they are committed to donating at least $1M USD to non-profit organizations that promote equality.

 

 

We choose Elton to be one of our icons because he is fighting for the same values as we do in the project: equality!”

Elton created the Employment Equality Index for the LGBTQ+, pushing public and private sectors to adopt equal rights policies at the workplace in the Western Balkans.

 

 

A non-fungible token (NFT) is a non-interchangeable unit of data stored on a blockchain that can be sold and traded.

 

Types of NFT data units may be associated with digital files such as photos, videos, audio, and/or utilities and benefits.

 

  

 

Pride Icon” është NFT më e madhe dhe e para në botë për komunitetin LGBTQ+!

 

Për vite tëra komuniteti LGBTQ+ ka luftuar për të drejtat e tyre, baraza dhe vizibilitet në hapësirën njerëzore.

 

 

Industria NFT nuk bën përjashtim, dhe komuniteti LGBTQ+ meriton përfaqësim edhe në këtë platformë! “Pride Icons” nuk është thjesht “një tjetër projekt NFT”!

Arti i tij nderon dhe lartëson Ikonat Legjendare të komunitetit LGBTQ+ (si Elton ILIRJANI) dhe ky projekt është i dedikuar që të bëjo donacione me një minimum prej 1 milionë dollar amerikanë për organizatat jo fitimprurëse që promovojnë barazinë!

 

 

Ne kemi zgjedhur Eltonin të jetë një nga ikonat tona sepse ai lufton për të njëjtat vlera që ka edhe ky projekt: Barazinë!”

 

Eltoni ka krijuar Indeksin e Barazisë në Punësim për personat LGBTQ+, duke motivuar sektorin privat dhe atë publik të adoptojnë politika të barazisë në vendin e punës në Ballkanin Perëndimor.

 

 

Një token jo i këmbyeshëm (NFT) është një njësi jo e këmbyeshme e të dhënave të ruajtura


në një zinxhir që mund të shitet dhe tregtohet. Llojet e njësive të të dhënave NFT mund të shoqërohen me skedarë dixhitalë si foto, video, audio dhe/ose shërbime dhe përfitime.

 

 

Elton Ilirjani is chosen as pride icon – The largest and the first NFT for the LGBTQ+ community

  • Share